Europe Plus

Celem Europe Plus jest promowanie wartości Unii Europejskiej poprzez edukację szkolną poprzez wyposażenie nauczycieli i uczniów w narzędzia umożliwiające uczynienie tych wartości skutecznymi i praktycznymi.

Wiedzieć więcej

KOMITET KULTU – NAUCZANIE WSPÓLNYCH WARTOŚCI W EUROPIE

Zgodnie z zaleceniami Komitetu Research for CULT – Nauczanie wspólnych wartości w Europie z 2017 r. każdy naród powinien spróbować znaleźć odpowiednią równowagę pomiędzy kierowaniem polityką a zapewnieniem szkołom autonomii. Perspektywa sterowania wyraża oczekiwania społeczeństwa od wszystkich szkół w zakresie nauczania wspólnych wartości. Z drugiej strony autonomia zapewnia szkołom przestrzeń do rozwijania własnej wizji pedagogicznej w zakresie rozwijania wartości w ich własnym kontekście, poprzez aktywne zaangażowanie nauczycieli i uczniów. Szkoły powinny znajdować się w centrum swojej społeczności i służyć jako pedagogiczna siła napędowa rozwoju społeczności. Rodzice, grupy społeczne i organizacje pozarządowe powinny otoczyć szkołę i współpracować w kształceniu młodych ludzi. Wzajemne wsparcie sprawia, że edukacja nabiera większego znaczenia dla uczniów i może stworzyć silną wspólnotę pedagogiczną.

Podstawowe wartości Unii Europejskiej

Podstawowymi wartościami Unii Europejskiej są poszanowanie godności ludzkiej i praw człowieka, wolność, demokracja, równość i praworządność. Te wartości jednoczą wszystkie państwa członkowskie – żaden kraj, który tych wartości nie uznaje, nie może należeć do Unii. Pragniemy przeprowadzić projekt w sposób ponadnarodowy, aby sięgnąć dalej i zastosować wspólne podstawowe wartości europejskie w działaniu w społeczności szkolnej w 4 różnych krajach (Polska, Hiszpania, Włochy i Irlandia) z 8 różnymi organizacjami. Świadoma swojego dziedzictwa duchowego i moralnego Unia opiera się na niepodzielnych, uniwersalnych wartościach, takich jak godność ludzka, wolność, równość i solidarność; opiera się na zasadach demokracji i praworządności. Stawia jednostkę w centrum swoich działań, ustanawiając obywatelstwo Unii i tworząc przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości.

Misja

Unia przyczynia się do zachowania i rozwoju tych wspólnych wartości, szanując różnorodność kultur i tradycji narodów Europy, a także tożsamość narodową Państw Członkowskich oraz organizację ich władz publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym i poziomy lokalne; ma na celu promowanie zrównoważonego i zrównoważonego rozwoju oraz zapewnia swobodny przepływ osób, usług, towarów i kapitału oraz swobodę przedsiębiorczości. W tym celu konieczne jest wzmocnienie ochrony praw podstawowych w świetle zmian w społeczeństwie, postępu społecznego oraz rozwoju nauki i technologii poprzez zwiększenie widoczności tych praw.

Wiedzieć więcej

O projekcie

Niektóre z naszych kluczowych celów to:

Stymulowanie nauczycieli do zdobywania merytorycznej wiedzy o wartościach oraz wiedzy o uczeniu się i nauczaniu tych wartości.

Nabycie przez nauczycieli umiejętności związanych z wartościami i nauczenie się, jak pomóc uczniom w refleksji, nawiązywaniu dialogu z innymi i rozwijaniu umiejętności demokratycznych.

Wspieraj nauczycieli w radzeniu sobie z kontrowersyjnymi kwestiami, w szczególności oferując kolegialne wsparcie i głęboką wiedzę specjalistyczną w zakresie przedmiotowych treści.

Zapewnienie nauczycielom możliwości samodzielnego doświadczenia wartości Unii Europejskiej, a także docenienia procesów nauczania i uczenia się w środowisku lokalnym, krajowym i międzynarodowym.

Identyfikacja podstawowych wartości europejskich i celów uczenia się uczniów w sposób międzyprzedmiotowy.

Wykrywanie szans i zagrożeń dla uczniów w procesie uczenia się wspólnych wartości europejskich.

Uświadamianie uczniom i wszystkim nauczycielom potrzeby rozwijania i dawania przykładu wspólnym wartościom europejskim.

Tworzenie skutecznych narzędzi, z których będą mogli korzystać nauczyciele i edukatorzy w celu motywowania i angażowania uczniów w oparciu o podstawowe wartości.

Tworzenie spektakli teatralnych prowadzonych przez nauczycieli, które uczniowie będą wystawiać w szkołach dla całej społeczności szkolnej.

Świadomość możliwości, jakie wspólne wartości europejskie przyniosą przyszłym pokoleniom.

Opracowanie materiałów w oparciu o pudełko wartości do realizacji ćwiczeń i gier.