Europe Plus

PARTNERZY PROJEKTU
Polska
Zespol Szkol i Placowek Specjalnych

Nasza szkoła zajmuje się wychowaniem, nauczaniem i opieką nad dziećmi zagrożonymi niedostosowaniem społecznym i niepełnosprawnymi. U nas uczą się dziewczęta i chłopcy ze szkół podstawowych. Prowadzimy klasy od 1 do 8. W naszej placówce funkcjonuje: Szkoła Podstawowa nr 131 dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Szkoła Podstawowa nr 17 dla dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Naszym celem jest zapewnienie specjalistycznej pomocy psychoedukacyjnej młodzieży zagrożonej niedostosowania społecznego i osób niepełnosprawnych. Cel ten realizowany jest we współpracy z rodzicami wychowanków (opiekunami prawnymi) oraz instytucjami działającymi na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, kuratorami sądów rodzinnych, Policją, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej itp. Do podstawowych zadań Ośrodka należy eliminowanie przyczyny i przejawy zaburzeń emocjonalnych i społecznych młodzieży oraz jej przygotowanie do życia w zgodzie z obowiązującymi normami społeczno-prawnymi. Zadania te realizowane są poprzez:

• organizowanie zajęć resocjalizacyjnych, terapeutycznych, sportowych i profilaktycznych, umożliwiających nabywanie umiejętności życiowych, ułatwiających prawidłowe funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i społecznym,

• organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Polska
Stowarzyszenie SEDA

Stowarzyszenie SEDA to młoda organizacja powstała w 2019 roku. Zespół młodych naukowców oraz osób zajmujących się edukacją szkolną i dorosłych, a także osób wykształconych w zakresie nauk społecznych utworzył stowarzyszenie, umożliwiające realizację projektów edukacyjnych związanych z edukacją dorosłych. Misją Stowarzyszenia jest działalność edukacyjna, szkoleniowa i pomocowa. Cele statutowe SEDA realizowane są poprzez organizację szkoleń, warsztatów, konferencji, programów i działań pomocowych, a także opracowywanie materiałów szkoleniowych. Stowarzyszenie ma na celu podnoszenie kompetencji i umiejętności osób dorosłych, działając zgodnie z ideą uczenia się przez całe życie. Pracownicy i trenerzy pracujący w Stowarzyszeniu to kadra o wysokich kwalifikacjach zarówno pod względem edukacyjnym, jak i zawodowym. Ponadto Stowarzyszenie współpracuje z licznymi organizacjami szkolnymi i dorosłymi (np. UPJP II, Stowarzyszenie ARID, uniwersytety trzeciego wieku, stowarzyszenia penitencjarne) oraz instytucjami publicznymi i prywatnymi różnych branż (m.in.
instytuty badawcze, inspektorat więzienny, fundacja na rzecz osób niepełnosprawnych, szkoła dla dzieci niepełnosprawnych itp.). Stowarzyszenie ma na celu uczestnictwo w nowych międzynarodowych projektach wielostronnych realizując założenia podejścia Life Long Learning.

Irlandia
Nauczanie i formacja

I & F Education to irlandzka organizacja działająca w Dublinie i z Dublina na rzecz rozwoju edukacyjnego osób w każdym wieku, szczególnie w obszarach przedsiębiorczości, sportu i rozwoju osobistego, młodzieży i szkół, nauki języków, włączenia społecznego i różnorodności oraz rozwoju obszarów wiejskich. Kładziemy nacisk na uczenie się przez całe życie i kształcenie dorosłych.

Irlandia
De La Salle Szkoła Wyższa

De La Salle College to placówka edukacyjna drugiego stopnia przeznaczona wyłącznie dla chłopców, zlokalizowana na południowych przedmieściach Churchtown w Dublinie w Irlandii. Mamy dumną tradycję zapewniania najwyższych standardów edukacyjnych tym, którzy odwiedzają nasze drzwi. Celem De La Salle College jest kształcenie każdego ucznia w celu wykorzystania jego pełnego potencjału akademickiego, kulturalnego, społecznego i duchowego. Jean-Baptiste de La Salle założył w XVII wieku Braci De La Salle, aby kształcić młodych ludzi. Pierwsza szkoła De La Salle w Irlandii została otwarta pod koniec XIX wieku. Od tego czasu szkoły De La Salle zyskały doskonałą reputację w zakresie standardów edukacyjnych. Uczelnia posiada obecnie szeroką gamę obiektów edukacyjnych, które mogą pomieścić około 500 uczniów. Około 30 nauczycieli oferuje uczniom możliwość odkrywania sztuki, nauki, technologii i biznesu

Hiszpania
Forum Educativo

Jesteśmy hiszpańską organizacją z siedzibą w Sewilli, skupiającą się na szkoleniu i rozwoju edukacyjnym osób w każdym wieku, w różnych obszarach, począwszy od języka, szkoleń i włączenia społecznego, poprzez prowadzenie kursów zorientowanych na szkolenia w różnych sektorach. Nasze plany szkoleniowe opierają się na podnoszeniu umiejętności studentów pod kątem ich przyszłego zanurzenia się w rynku pracy, poszerzaniu i aktualizowaniu ich wiedzy, a także kursach skierowanych specjalnie do pracowników zatrudnionych lub bezrobotnych, którzy chcą zdobyć nowe umiejętności umożliwiające ich rozwój i projekcję w środowisku rynek pracy.

Hiszpania
Centra Nauczania Rodziny, SA Hiszpania

Adharaz to instytucja edukacyjna zlokalizowana w Sewilli, w południowej Hiszpanii. Obecnie uczy się tam około 570 studentów i 60 pracowników. Należy do grupy edukacyjnej Attendis. Attendis to instytucja edukacyjna obejmująca 20 szkół, 10 przedszkoli Attendis i 3 placówki Allkids w Andaluzji i Estremadurze w Hiszpanii. Jej ośrodki edukacyjne wyróżniają się rolą rodziny w wychowaniu, zindywidualizowaną uwagą, dążeniem do doskonałości akademickiej i przekazywaniem wartości swoim uczniom. Ponadto priorytetowe miejsce zajmują wielojęzyczność, nowe technologie i sport. Adharaz oferuje dwujęzyczną edukację uczniom w wieku od 0 do 18 lat

Włochy
PRISM Impresa Sociale s.r.l

PRISM Impresa Sociale s.r.l. reprezentuje centrum wspólnego planowania, otwarte dla podmiotów publicznych i prywatnych, w celu opracowywania dostosowanych strategii i interwencji rozwojowych, mających na celu waloryzację różnorodności i dzielenie się zasobami społecznymi, kulturalnymi i gospodarczymi społeczności lokalnych z perspektywy międzynarodowej. PRISM ocenia swój wpływ społeczny, oceniając wszystkie formy znaczących zmian doświadczanych przez jednostki i społeczności, po ich zaangażowaniu w nasze działania jako „współeksperci”.

Włochy
Państwowy Instytut Kompleksowy "sperone - Pertini"

I.C.S. Sperone Pertini jest publiczną szkołą ogólnokształcącą, w skład której wchodzi przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum. W naszej szkole uczy się 921 uczniów i 143 nauczycieli. Nasza szkoła znajduje się w podmiejskiej dzielnicy Palermo (Sycylia, Włochy), która jest „ryzykiem” ze względu na niekorzystne warunki społeczno-kulturowe i wysoki wskaźnik porzucania nauki, co staramy się skutecznie ograniczać. Szkoła obecnie wzmacnia swoją rolę na terenie, proponując się jako miejsce gościnności i integracji, włączenia i dyskusji, mające na celu poprawę relacji i komunikacji między uczniami i ich rodzinami, aby przezwyciężyć różne formy niekorzystnej sytuacji. Szkoła stara się odpowiadać na potrzeby obszaru, a także potrzeby uczniów i zachęca do włączania tych, którzy są zagrożeni porzuceniem nauki, oferując możliwości uczestniczenia w wielu dodatkowych zajęciach szkolnych w szkole (projekty związane ze sportem, teatrem, językami, współprojektowaniem terytorialnym itp.) Wyzwaniem szkoły jest integracja szkoły i terytorium podnosząca świadomość w zakresie legalności, zrównoważonego rozwoju środowiskowego, równości płci i dziedzictwa kulturowego.